Dinsdag 15 juni digitale Algemene Ledenvergadering vanaf 20.00 uur!

U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze digitale Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 juni vanaf 20.00 uur via Zoom. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@vwfwarmond.nl. Bij uw aanmelding ontvangt u ook de vergaderstukken.

Agenda:

Opening door de voorzitter:

 1. Binnengekomen stukken en mededelingen
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020
 3. Jaarverslag secretaris 2020
 4. Verslag Kascommissie 2020. De huidige kascommissie bestaat uit Marcel Pont en Leon Juffermans. Reserve lid: –
 5. Benoeming Kascommissie 2020
  1. Leon Juffermans en ………..
  2. Reserve lid …….
 6. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021, toelichting en verantwoording door de penningmeester. Decharge bestuur over boekjaar 2020 (het voorstel is het bestuur te dechargeren).
 7. Vaststellen contributie 2022 (het voorstel is deze niet te wijzigen)
 8. Bestuurssamenstelling Fred Kuiper treedt volgens schema af en stelt zich herkiesbaar
 9. Activiteiten 2021:
  1. Alternatieve koningsdag (reeds geweest)
  2. 4 mei (zonder publiek) (reeds geweest)
  3. Alternatieve kaagweek
  4. Sinterklaasintocht
 10.  Rondvraag
 11. Sluiting

Vrijdag 25 juni presenteert de VWF ‘vanuit de huiskamer’ een avond vol muziek!

Niet doorgaan Kaagweek

Onder de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19’ zijn
evenementen zoals de Kaagweek verboden. De gemeente
en de Veiligheidsregio Hollands Midden hanteren het
uitgangspunt dat grootschalige evenementen niet
worden toegestaan tot 2 maanden na intrekking van het
landelijk verbod. Nu dat verbod nog niet is ingetrokken
betekent dat dat er ook dit jaar geen Kaagweek gevierd
kan worden. Maar…. achter de schermen zijn wij druk
bezig met leuke alternatieve activiteiten.
Zet alvast vrijdagavond 25 juni in uw agenda
voor een muzikaal avondje Warmondse gezelligheid!