Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging tot viering van Warmonds Feesten (hierna te nomen: de VWF) verwerkt van haar leden, sponsoren, deelnemers aan activiteiten of andere betrokkenen in welke vorm dan ook.
Indien je lid wordt van de VWF, je opgeeft voor een activiteit, of om een andere reden persoonsgegevens aan de VWF verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te laten verwerken.
Wij adviseren je om deze verklaring goed door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: de VWF.
Je kunt ons bereiken via info@vwfwarmond.nl

2. Welke gegevens verwerkt de VWF en voor welk doel
In het kader van jouw lidmaatschap of deelname aan activiteiten worden (maximaal) de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens
c) bankrekeningnummer
d) emailadres
e) telefoonnummer
De VWF verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname aan activiteiten van de VWF.
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld te kunnen verwerken.

3. Bewaartermijnen
De VWF verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
De VWF verwerkt en bewaart je persoonsgegevens welke verwerkt worden voor deelname aan haar activiteiten vanaf het moment van inschrijving tot een maximum van 1 jaar na afloop van de betreffende activiteit.

4. E-mail berichtgeving
De VWF gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over je lidmaatschap, over te organiseren activiteiten en om verslag te doen van gehouden activiteiten. Afmelden voor e-mails van de VWF kan via een link onderaan elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@vwfwarmond.nl

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
De VWF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Deelnemers jonger dan 16 jaar waarvan de VWF persoonsgegevens verwerkt, zullen we vragen om het e-mailadres van de ouders.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@vwfwarmond.nl

6. Cookies
De VWF gebruikt alleen functionele cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

7. Geautomatiseerde besluitvorming
De VWF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de VWF) tussen zit.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

8.1 Inzagerecht
Via de ledenadministratie van de VWF kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De VWF zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

8.2 Bezwaar maken
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur via de e-mail (info@vwfwarmond.nl).

8.3 Vragen & klachten
Indien je klachten hebt over de wijze waarop de VWF je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur via de e-mail (info@vwfwarmond.nl).

8.4 Contact
Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan het bestuur via de e-mail (info@vwfwarmond.nl).
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De VWF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt en gepubliceerd. Wij adviseren je om regelmatig deze privacyverklaring door te kijken op veranderingen.